Algemene Leden Vergadering 2022

Maandag 25 april houden we 20:00 uur de Algemene Leden Vergadering in het Kronkelhonk te Slagharen. Alle leden van Plaatselijk Belang Slagharen zijn hierbij uitgenodigd. Inloop is er vanaf 19:30 uur.

De agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de jaarvergadering van 1 november 2021*
 3. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 4. Financieel overzicht 2021 van de penningmeester*, kascontrole en aanstellen nieuwe kascontrole-commissie
 5. Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar:  Frank Scholten
  Nieuwe bestuursleden: Dominique Ekkel en Leroy Lohues. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 24 april, voorzien van 10 steunbetuigingen, schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.
 6. Voorstel tot wijziging van de statuten**
 7. Actualiteiten dorpsvisie
 8. W.v.t.t.k.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Na afloop gezellig napraten onder het genot van een hapje en drankje.

* Notulen jaarvergadering 2021 en financieel overzicht 2021 liggen tijdens de jaarvergadering ter inzage op tafel of zijn vooraf op te vragen via pb@slagharen.info

** Voorstel wijzigingen statuten: het concept van de gewijzigde statuten is te raadplegen op www.slagharen.info (klik hier) of op te vragen via pb@slagharen.info. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen vooraf via pb@slagharen.info worden doorgegeven. Wijziging van statuten kan alleen geschieden met een meerderheid van 2/3e van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij 2/3e van het aantal leden vertegenwoordigd is. Indien het aantal aanwezigen niet voldoende is zal op 9 mei 2022 een 2e vergadering worden gehouden. Goedkeuring kan dan plaatsvinden met tenminste 2/3e van het aantal uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigde leden.

Related posts