Notulen  jaarvergadering Maandag 07 maart 2016

Notulen  jaarvergadering Maandag 07 maart 2016 om 20.00 uur In Café “Ome Dries” te Slagharen

 1. Opening.

De voorzitter, de heer P. Fieten, opent de vergadering en heet allen, waaronder  de ereleden van plaatselijk belang, afgevaardigden van de gemeente  wethouder Dhr. Prinssen en dhr. De Vries en afvaardiging van Samen Doen  en de overige bestuursleden van de Plaatselijke Belangen  en de heer W. Dekkers van Slagharen Themapark & Resort.

Onze nieuwe wijkagent Paul Masselink wordt tevens voorgesteld.

 

 1. Notulen van de jaarvergadering van 2 maart 2015.

De notulen liggen ter inzake op de tafel en zijn geplaatst op onze site.

 1. Jaarverslag 2015 van de secretaris.

De voorzitter licht het jaarverslag 2015 aan de hand van een powerpoint presentatie  toe. Hierin worden  alle activiteiten genoemd die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zoals o.a. het werkbezoek  van B en W,  de ontwikkelingen  mbt De Eik, slecht GSM bereik, leegstand panden Herenstraat, straatversiering Herenstraat, parkeerproblematiek, dodenherdenking i.s.m de kerken, deelname klankbordgroep Nieuwe wever en het  werkbezoek aan bedrijven Hennie vd Most. Het organiseren van het Sinterkloashuus ism het Oale Meesterhuus en de deelname aan de kerstmarkt.

Plannen voor 2016:

–          Voorbereiding 175 jaar Slagharen in 2017.

–          Onderhouden welkomstborden.

–          Leefbaarheid dorp voor de jeugd.

–          Parkeerproblematiek.

–          Actueel houden internetpagina en facebook.

–          publicatie van bezigheden van het bestuur.

–          Ledenwerfactie.

–          12 maart vrijwilligerswerk Nieuwe Wever

–          Schoonmaakactie in september.

–          Verfraaiing Kerkplein.

 

 1. Jaarverslag van de penningmeester.

Dhr. A. Jonker geeft  verslag over de financiële stand van zaken van de vereniging. Er is een tekort ivm een aantal grote uitgaven. Dit te kort is ten laste gekomen van het spaargeld. De niet begrote uitgaven hadden o.a. betrekking op onderhoud van de kerstversiering , plaatsen van “verbindingsstekkers’ aan de lantaarnpalen om de kerstverlichting op te kunnen hangen en de  aanschaf van bodywarmers. Hier zijn verder geen vragen of opmerkingen over.

Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.

 

De kascommissie , dit jaar alleen mevr. Kleinheerenbrink ivm ziekte van dhr. Anbergen,  laat weten dat zij de administratie hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stelt dan ook voor om het bestuur toestemming te verlenen over het afgelopen verenigingsjaar. In verband met de overdracht van het penningmeesterschap waren de nieuwe penningsmeester mevr. M.  Tholen en dhr. P. Fieten ook aanwezig bij deze kascontrole. De oude penningmeester ( René Meijer ) heeft alles nu overgedragen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter bedankt mevr. K. Kleinheerenbrink voor de controle over 2015.

Hans Kosse meldt zich aan als lid van de kascommissie en zal over 2016 samen met dhr. G. Anbergen  de controle gaan uitvoeren.

Kascommissie volgend jaar: Dhr. H. Kosse en dhr. G. Anbergen

 

 1. Bestuursverkiezing:

 

Michiel Sportel heeft zich verkiesbaar gesteld en de vergadering stelt zich achter zijn kandidatuur. Michiel zal het bestuur komen versterken.

 

 1. Herinrichting Kerkplein

De voorzitter geeft een toelichting over de verfraaiing van het Kerkplein. Ideeën vanuit het dorp zijn welkom, het is de bedoeling dat wij dit samen met de bevolking op gaan pakken.

 

 1. Rondvraag.

 

De paden bij De Praam die opnieuw zijn aangelegd in 2015 zijn nog steeds glad bij regenachtig weer. De voorzitter zal dit nogmaals bespreken met de gemeente.

Dhr. G. Temmink vraagt aandacht voor de straatverlichting in diverse straten.  De verlichting is te gering.  Er is reeds een toelichting geweest vanuit de gemeente inzake een verlichtingsplan. In de loop der jaren worden deze vervangen.  Het is een  financiële probleem, alles kan helaas niet in één keer worden opgepakt.

Mevr. D. Wencker vraagt hoe wij de leefbaarheid van het dorp voor de jeugd gaan vormgeven( actiepunt 2016)  Haar advies is om de jongerenwerker van de Stuw hierin te betrekken.

Mevr. K Kleinheerenbrink heeft een vraag inzake Intocht van Sinterklaas er wordt muziek tijdens de intocht gemist.  Muziek in de straat ontbreekt helaas. Dit is ook een financiële kwestie, in het verleden werd dit geregeld door de Middenstandvereniging. Deze is helaas opgeheven.

Vraag over speeltuin de Belhamels, kan Plaatselijk Belang hen ook helpen. Dit is een vereniging, hier kunnen wij helaas nog weinig aan doen.

Mevr. J. Luiken vraagt of de mogelijkheid er is om de brievenbus bij de Jumbo te verplaatsen naar het Anton Geerdesplein.

 

 1. Stichting Dorpsfeesten.

Felix Sangers geeft een presentatie over de activiteiten die zij ondernemen.

Het bestuur bestaat uit 8 personen. De stichting organiseert het Zomerfeest en de kerstmarkt. In 2017 gaat de Stichting ook actief aan de slag met de organisatie van 175 jaar Slagharen.  Organisatie gaat samen met Boeldag , Horeca en PBS.

 

 1. Pauze.

 

 1. Gastspreker Dhr. W. Dekkers geeft een toelichting over de ontwikkelingen binnen het Attractiepark Slagharen. De komende jaren wil het park investeren om het park attractiever te maken.

 

 1. Sluiting.

 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en inbreng.

 

 

 

 

 

 

 

About The Author

Related posts