Plaatselijk Belang Slagharen (PBS) werkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van Slagharen!

In 2019 is door de PBS bestuursleden Frank Scholten en Bertold Kosse de “werkgroep Ruimtelijke Inrichting Slagharen” samengesteld, die zich bezig houdt met uitvoering van de ruimtelijke onderdelen van de Dorpsvisie Slagharen 2025. De werkgroep bestaat uit een aantal inwoners, die vanuit hun betrokkenheid en interesse een bijdrage willen leveren aan de verdere verfraaiing van Slagharen.

Dorpsvisie Slagharen 2025

Een aantal jaren geleden heeft PBS een dorpsvisie opgesteld, die op meerdere terreinen de gewenste ontwikkeling richting 2025 beschrijft. Een aantal ruimtelijke thema’s zijn destijds benoemd:

  • Een aantrekkelijker dorpsentree- en centrumgebied voor zowel inwoners als bezoekers
  • Aandacht voor het herbestemmen van leegstaande panden
  • Voldoende aanbod van aantrekkelijke woningen voor meerdere doelgroepen
  • Verkeerveiligheid

Werkgroep Ruimtelijke Inrichting Slagharen

De werkgroep heeft meerdere acties opgepakt. Begonnen is met het in beeld brengen van kwaliteiten, knelpunten, behoeften en concrete ontwikkelingen. Een aantal van deze situaties is tijdens de kerstmarkt van 2019 in een enquête voorgelegd aan bezoekers, waaronder: een gezelliger centrumplein met horeca bij de kerk, voldoende woningbouwmogelijkheden, de wens tot invulling van het hertenkamp, het behoud van de St. Jozefschool en een aantrekkelijker inrichting van de Coevorderweg als dorpsentree. Daarnaast werd ook de wens tot een veiliger en uitnodigender inrichting van de Zwartedijk voorgelegd. 

Uit de ca. 200 reacties op de enquête viel op te maken dat de juiste situaties in beeld zijn en dat de eerste denkrichtingen werden ondersteund! Op basis van de enquête uitkomsten is het overleg met de gemeente Hardenberg gestart. Verzocht is om professionele begeleiding bij het opstellen van een ontwikkelingsvisie, waarin situaties nader kunnen worden uitgewerkt. Deze visie moet zowel een totaalbeeld geven op de ontwikkeling van het dorp- als inspiratie bieden voor korte termijn ontwikkelingen. De gemeente gaf toestemming om adviseur Andries van den Berg van bureau BugelHajema in te schakelen.

Ontwikkelingsvisie

Eind 2020 is in schetsende vorm een concept-ontwikkelingsvisie opgesteld. Deze gaat in op de ontwikkeling van de hoofdstructuur van Slagharen (de totaalvisie), waarna wordt ingezoomd op twee concrete gebieden: het centrumgebied/het kerkplein (inclusief invulling van het hertenkamp) en de inrichting van de Coevorderweg, (inclusief de Zwartedijk) als belangrijke dorpsentrees/verbindingen met het Attractiepark. Middels onderstaande filmpje wordt een indruk gegeven van de concept-ontwikkelingsvisie

Vervolgtraject

Op donderdag 22 april bestaat er vanaf 20:00 uur de mogelijkheid om op digitale wijze nadere toelichting te krijgen op de concept-ontwikkelingsvisie en de vervolgstappen. Bestuursleden van PBS en Andries van den Berg verzorgen een presentatie, waarna de mogelijkheid bestaat tot het stellen van vragen en het geven van reacties. Zie hiervoor de website www.slagharen.info en volg op 22 april de stappen richting de digitale bijeenkomst. 

De ontwikkelingsvisie, inclusief de reacties, zullen na 22 april worden gedeeld met de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, waarna hopelijk concrete stappen richting uitvoering kunnen worden gemaakt!

Related posts