Werkgroepen

Onderstaande werkgroepen komen voort uit het werkplan dat gebaseerd is op de dorpsvisie Slagharen ‘Slagharen 2025, met behoud van dorpse waarden samen toekomst gericht ontwikkelen’. De visie is tot stand gekomen na een intensief proces waar vele dorpelingen bij betrokken zijn geweest. De uitdaging die er nu ligt is om met de visie aan de slag te gaan. Daarbij hebben we de steun nodig van iedereen die actief is in Slagharen en zich betrokken voelt voor de toekomst van ons dorp.

De werkgroepen met contactpersoon zijn:


Aandacht voor vitaliteit ouderen

Hoewel ouderen steeds langer vitaal en actief blijven, blijven voldoende dagbesteding en activiteiten noodzakelijk. Doelstelling is om alle ouderen naar behoeft te betrekken bij bestaande initiatieven en initiatieven met elkaar te verbinden Hierbij is het ook van belang dat jongeren en ouderen met elkaar in contact komen en blijven.
(ook bekend als Gewoon Gezond Slagharen)
Contactpersoon: Leonie Kremer, l.kremer@slagharen.info


Aandacht voor in stand houden van voorzieningen

Het in stand houden en optimaliseren van het gebruik van bestaande voorzieningen waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.
Contactpersoon: Jan Verschuur, j.verschuur@slagharen.info


Aandacht voor jongeren

Het dorp aantrekkelijk houden voor de jeugd, zodat het een plek is waar ze later zelf ook hun kinderen groot willen laten worden.
Contactpersoon: Leonie Kremer, l.kremer@slagharen.info


Aandacht voor onderlinge hulp

Het opzetten van een durf te vragen/deel community.
Contactpersoon: Ronald Hegteler, r.hegteler@slagharen.info


Aandacht voor aantrekkelijker centrum en dorpsentree

Een centraal plein met veel groen en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Een fraaiere dorpsentree. Dit is vooral gericht op de twee rotondes in de Coevorderweg en kruising Herenstraat – Coevorderweg.
Contactpersoon: Frank Scholten, f.scholten@slagharen.info


Aandacht voor lege gebouwen

Het dorp aantrekkelijk houden voor inwoners en toeristen door leegstaande panden een nieuwe functie te geven of opnieuw te ontwikkelen.
Contactpersoon: Frank Scholten, f.scholten@slagharen.info


Aandacht voor wonen en werken

Slagharen beschikt over voldoende woningen en woningbouwprojecten om invulling te geven aan de toekomstige woon- en werkbehoefte. Op korte termijn wordt er gedacht aan patiowoningen voor ouderen, levensbestendig maken van woningen en woningen voor starters. Er is inzicht in toekomstige ontwikkellocaties voor wonen en werken.
Contactpersonen:
Wonen: Frank Scholten, f.scholten@slagharen.info
Werken: Francis de Vent, f.devent@slagharen.info


Aandacht voor bereikbaarheid

Voor inwoners van Slagharen blijven de omringende kernen goed en veilig bereikbaar. Het gaat hier om woon-werk verkeer, schoolgaande jeugd en bereikbaarheid van voorzieningen als het streekziekenhuis. Het bestaande voorzieningen niveau blijft minimaal gehandhaafd.
Contactpersoon: Frank Scholten, f.scholten@slagharen.info


Aandacht voor versterken lokale economie

Meer bezoekers van het attractiepark brengen een bezoek aan de dorpskern. Dit versterkt de lokale economie en komt de levendigheid in het centrum ten goede. Dit punt heeft connectie met het aantrekkelijker maken van het centrum maar is veel meer op beleving gericht. Het verbinden van de ondernemers moet hiervoor de basis vormen.
Contactpersoon: Francis de Vent, f.devent@slagharen.info


Aandacht voor duurzame energie

Het zelf ontwikkelen van initiatieven waardoor Slagharen een duurzamer dorp wordt, bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van de energie die al wordt opgewekt door het attractiepark.
Contactpersoon: Francis de Vent, f.devent@slagharen.info


Aandacht voor duurzaam verenigingsleven

Inventariseren of er behoefte is aan (verregaande) samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en belangengroepen om de belasting van vrijwilligers te verminderen.
Contactpersoon: Marloes Bakker, m.bakker@slagharen.info